Izvajanje rejskih programov

V poročilih Spremljanje izvajanja potrjenih rejskih programov v govedoreji tabelarično in grafično prikazujemo doseganje rezultatov za v rejskih ciljih opredeljene lastnosti ter jih tudi na kratko komentiramo.

Pri večini rejskih ciljev trendi kažejo, da gremo v pravo smer. Pri veliko ciljih tudi dosegamo ali celo presegamo kratkoročne cilje, pri nekaterih pa so le ti zastavljeni preveč optimistično in jih v kratkoročnem obdobju ne bo mogoče doseči. Genetske spremembe se odražajo počasi in na dolgi rok. Kratkoročne spremembe, še posebej veliki skoki, pa so v veliki meri posledica okoliških sprememb, predvsem oskrbljenosti živali s hranilnimi snovmi. Slednja pa je močno povezana z ekonomsko situacijo, predvsem ceno močne krme in njenim razmerjem do cene mleka in mesa. Pri nekaterih lastnostih, predvsem pri cikasti, limuzin in šarole pasmah, pa je vzrok večjih nihanj med leti tudi malo število živali pri katerih spremljamo lastnost. Nekoliko slabši rezultati so lahko tudi posledica rej vključenih v ekološko prirejo.

LetoPoročilo
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007