Zakol in klavna kakovost

V publikacijah so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah. Predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved glede na kategorijo in pasmo, nekateri podatki so predstavljeni tudi primerjalno glede na leto in klavnico zakola. V nadaljevanju predstavljamo analize podatkov križanj z različnimi mesnimi pasmami ter primerjavo s čistimi mesnimi ali mlečnimi in kombiniranimi pasmami, ki se uporabljajo v Sloveniji. Predstavljamo tudi klavno kakovost goved, ki so bile vključene v kontrolo prireje mesa.

Vsebina publikacije se z leti nekoliko dopolnjuje. V letu 2018 je kot posebno poglavje namenjeno prireji mesa in klavni kakovosti goved vzrejenih v pogojih ekološke reje. Prikazana je osnovna analiza klavne kakovosti bikov ter analiza glede na hitrost rasti in velikost čred. Prikazujemo tudi primerjavo med ekološko in konvencionalno vzrejenimi biki.

LetoPregledi
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010