Zakol in klavna kakovost

V publikacijah so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah. Predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved glede na kategorijo in pasmo, nekateri podatki so predstavljeni tudi primerjalno glede na leto in klavnico zakola. V nadaljevanju predstavljamo analize podatkov križanj z različnimi mesnimi pasmami ter primerjavo s čistimi mesnimi ali mlečnimi in kombiniranimi pasmami, ki se uporabljajo v Sloveniji. Predstavljamo tudi klavno kakovost goved, ki so bile vključene v kontrolo prireje mesa.

Vsebina publikacije se z leti nekoliko dopolnjuje. Za leto 2021 je kot posebno poglavje uvrščena analiza kakovosti mesa bikov v slovenskih pogojih reje. Proučili smo klavno kakovost in kakovosti mesa bikov treh najbolj pogosto uporabljenih pasem (rjava, lisasta, črno-bela) v povezavi z intenzivnostjo reje.

LetoPregledi
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010