Rejske organizacije in izvajalci javne službe strokovnih nalog v govedoreji

Na področju govedoreje so potrjeni rejski programi za lisasto, črno-belo, rjavo, limuzin, šarole in cikasto pasmo. Nosilke rejskih programov so priznane rejske organizacije, ki imajo za izvajanje posameznih opravil iz potrjenih rejskih programov sklenjene pogodbe z drugimi priznanimi organizacijami v govedoreji (v nadaljevanju izvajalci javne službe).

Priznane rejske organizacije:

 • Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (ZDRGLPS) za lisasto pasmo
 • Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji (DRGČPS) za črno-belo pasmo
 • Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije (ZRGRPS) za rjavo pasmo
 • Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji (PRO Cika) za cikasto pasmo
 • Društvo rejcev govedi za meso v Sloveniji (DRGMS) za pasmi limuzin in šarole

Izvajalci javne službe:

 • za območje celotne Slovenije:
  • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
  • Univerza v Ljubljani:
   • Biotehniška fakulteta (UL BF)
   • Veterinarska fakulteta (UL VF)
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV)
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
 • na območni ravni Kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ):
  • KGZ – Celje
  • KGZ – Kranj
  • KGZ – Ljubljana
  • KGZ – Murska Sobota
  • KGZ – Nova Gorica
  • KGZ – Novo mesto
  • KGZ – Ptuj
 • osemenjevalni centri:
  • OC Ptuj in
  • OC Murska Sobota za lisasto pasmo
  • OC Preska za črno-belo, rjavo, cikasto in mesne pasme
 • vzrejališča mladih bikov:
  • KGZ – Murska Sobota za lisasto pasmo
  • KGZ – Nova Gorica za črno-belo, rjavo, cikasto, limuzin in šarole pasmo
  • UL BF, Pedagoško raziskovalni center za živinorejo Logatec (PRC Logatec) za pasmi limuzin in šarole
  • Kmetija Rajhenav (Alojz Brdnik) za pasmo limuzin
 • testne postaje:
  • Živinoreja, poljedelstvo Lenart (ŽIPO)
  • PRC Logatec

Za področje živinoreje in priznavanje organizacij v živinoreji je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS Slovenije (MKGP).

Izvedbo programov sofinancirajo Republika Slovenija preko MKGP, rejci in izvajalci nalog iz drugih virov.

Povezave: