Indeks somatskih celic

Ker na število somatskih celic (ŠSC) vplivajo različni dejavniki, kot so zaporedna laktacija, mlečnost krave, stadij laktacije in drugi, je problematične krave težko odkrivati le na podlagi absolutnega števila somatskih celic v mleku. Zaradi tega smo po danski svetovalni službi (National Centre of Danish Agricultural Advisory Service) povzeli indeks somatskih celic (ISC), ki upošteva omenjene dejavnike.

Bistvo ISC je, da izmerjeno ŠSC ovrednoti glede na zaporedno laktacijo, mlečnost in stadij laktacije. Pri enakem ŠSC imajo večji ISC krave v prvi laktaciji, krave z večjo mlečnostjo in krave na vrhu laktacije. Ker pri izračunu ISC poleg ŠSC upoštevamo tudi druge dejavnike, med ISC in ŠSC ni neposredne linearne povezave. Praktično to pomeni, da krava z največjim ŠSC v hlevu nima nujno tudi največjega ISC.   

Ocene ISC se gibljejo od 1 do 5 in pomenijo naslednje:

1 – odlično, število somatskih celic v mleku te krave kaže, da je vime zdravo;

2 – kravo je potrebno opazovati, priporočljiva je še posebna pozornost pri čiščenju vimena in testiranje prvih curkov mleka na mastitis, priporočljivo je razkuževanje seskov po molži;

3 – verjetnost, da je krava potrebna zdravljenja je velika, poleg splošnih ukrepov za preprečevanje mastitisa je priporočljivo posvetovanje z veterinarjem; 

4 – število somatskih celic v mleku te krave kaže,  da je treba kravo pregledati in po potrebi zdraviti;

5 – število somatskih celic v mleku te krave kaže, da je treba kravo takoj pregledati in po potrebi zdraviti.


Priporočila so podana z namenom doseganja čim manjšega ŠSC v mleku ter z namenom zgodnjega odkrivanja problematičnih krav obolelih za prikritimi mastitisi. Pri večjem številu problematičnih krav z ISC 3 ali več, moramo dosledno izvajati ukrepe za nadzor mastitisov.

Število somatskih celic (ŠSC) ali indeks somatskih celic (ISC) nam lahko služita:

  • Pri odkrivanju problematičnih krav, ki bi lahko imele mastitis

ISC nakaže problematične krave, ki so najverjetneje okužene z najbolj nalezljivimi povzročitelji mastitisa. Za pravilno zdravljene je priporočeno testirati posamezne četrti na vrsto povzročitelja, kar omogoči pravilno in uspešno zdravljenje, ki ga rejec izvede v sodelovanju z veterinarjem.

  •  Pri odločanju o rabi mleka problematičnih krav v druge namene

Če je bazenski vzorec mleka blizu mejne vrednosti in obstaja nevarnost, da izgubimo ekstra kakovost in bo zaradi tega mleko slabše plačano, mleko krav z največjim številom somatskih celic uporabimo za napajanje telet. V manjših čredah lahko ena sama krava prispeva prek 50 % ŠSC v skupnem vzorcu.

  •  Pri odločanju o izločitvi krav iz reje

Krave, ki imajo velik ISC in se le ta ponavlja iz meseca v mesec ali celo iz laktacije v laktacijo, bi bilo smiselno izločiti. Tudi pri kravah, ki so bile že večkrat zdravljene (trikrat in večkrat), velja razmisliti o izločitvi.

  •  Pri odločanju o načinu presušitve

Krave z velikim ISC, ki se bližajo koncu laktacije, je priporočljivo presušiti prej in jih ob presušitvi zdraviti. S tem se verjetnost za uspešno zdravljenje poveča. Laktacijo je smiselno skrajšati tudi od 1 do 2 meseca. V naslednji laktaciji je priporočljivo že prvi mesec po telitvi preveriti uspešnost zdravljenja. Če je ISC prvi mesec po telitvi večji kot ob presušitvi pomeni, da pri zatiranju mastitisa verjetno nismo bili uspešni.

  •  Pri določanju zaporedja krav pri molži

Nekateri povzročitelji mastitisa se prenašajo z vimena na vime z molžo. Zaradi tega je zelo pomembno zaporedje molže. Priporočeno je, da ne glede na dosledno razkuževanje molznih enot, okužene krave molzemo kot zadnje ali pa s posebno molzno enoto.