Šarole (Charolais) govedo

Šarole govedo (priloga: Fotografija šarole krave) je izrazito mesna pasma velikega okvira. Domovina te pasme je osrednja Francija, v kateri redijo več kot dva milijona krav te pasme. To je pasma, ki so jo vseskozi selekcionirali izključno za prirejo mesa. Je izrazito pašno govedo in ga odlikuje velika sposobnost zauživanja hranilnih snovi, zato jo lahko uspešno redimo tudi na skromnejših pašnikih. Šarole govedo dosega velike dnevne priraste tako pri pašnih načinih reje kakor tudi pri intenzivnem pitanju. Odlikujeta ga velika intenzivnost rasti in velika zmogljivost za prirejo mesa. Zaradi teh lastnosti ter odlične klavne kakovosti in kakovosti mesa je šarole govedo razširjeno v več kakor 70 državah na petih celinah in v vseh klimatskih razmerah. To dokazuje, da ima šarole tudi odlično prilagoditveno sposobnost. Še bolj kot čistopasemska reja se je v zadnjem obdobju širila uporaba šarole goveda za gospodarsko križanje. To poleg večje prireje mesa omogoča predvsem izboljševanje lastnosti mesa. Te lastnosti, ki postajajo vse pomembnejše za uspešno trženje govejega mesa, so tudi ena od odlik šarole pasme. Zaradi posebne strukture naših kmetijskih zemljišč ter zaradi lastnosti šarole pasme lahko tudi v Sloveniji pričakujemo na eni strani povečanje čistopasemskih rej (krave dojilje), na drugi pa tudi nadaljnjo uporabo bikov šarole pasme za gospodarsko križanje. Pri čistopasemskih rejah telice prvič telijo, ko dosežejo okrog 80% odrasle velikosti. Za dobro plodnost in velik delež odrejenih telet je pomembna pravilna (plemenska) kondicija v času vzreje telic in ob telitvi. Optimalna izbira telitvene sezone pa je pogoj za čim boljši izkoristek poceni paše in to pomembno vpliva na gospodarnost reje. Odstavljena teleta dojilj se odlikujejo po velikih dnevnih prirastih pri nadaljnjem pitanju. Pri gospodarskem križanju je pomembna izbira najprimernejših tipov bikov šarole pasme. Uporaba primernih bikov za gospodarsko križanje ter upoštevanje lastnosti krav, ki jih semenimo, sta pogoja za ekonomsko uspešno prirejo govejega mesa. Neupoštevanje teh dejstev škoduje uspešnosti naših rej in lahko po nepotrebnem meče temno senco na celotno šarole pasmo govedi.