Zadovoljstvo prodajalcev in kupcev na Tolminskem sejmu daje organizatorjem potrditev in motivacijo za nadaljnje delo

Letošnji sejem je bil, po številu prignanih in prodanih živali, skromnejši. Vzrok za manjše število prijavljenih živali je bila predčasna prodaja zaradi pomanjkanja paše in strahu pred tem, da bi živali ostale neprodane.

Naprodaj je bilo 15 telic, večina potomk domačih, slovenskih klasično kot genomsko testiranih bikov. Izklicne cene so se gibale od 1.400 do1.720 EUR, povprečna prodajna cena je bila 1.700 EUR.

Za najvišjo ceno 1.980 EUR je bila prodana telica Sanda, potomka bika Vavigo, last Rutar Andreja iz Zatolmina.

Od prignanih 15 živali je lastnika zamenjalo 87% živali, neprodani sta še dve živali. Kupci so bili iz območij Zavodov Nova Gorica, Celje in Ljubljana.

Prodaja plemenske govedi ima na Tolminskem, po virih, dostopnih na KGZS-zavod GO že 70 letno tradicijo, ki kljub težavam ni bila nikoli prekinjena. V zadnjih desetletjih za prireditev poskrbijo Društvo živinorejcev Tolminske, oddelek za živinorejo in kmetijska svetovalna služba Tolmin Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Kmetijska zadruga Tolmin. Prvotna lokacija pri sedežu Kmetijske zadruge Tolmin je bila, zaradi omejenega prostora, pred desetimi leti prestavljena v industrijsko cono Poljubinj. Leta 2019 je bila, zaradi združitve s festivalom Frika, prireditev ponovno v Tolminu, v centru. Kljub omejitvam zaradi covida je bil sejem izpeljan tudi leta 2020 (preko spleta) in 2021. Letos pa je bila ponovno organizirana prireditev v centru Tolmina v sklopu ostalih dogajanj »Frika festa«.

Upamo, da bo sejem še naprej živ. Zadovoljstvo prodajalcev in kupcev daje organizatorjem potrditev in motivacijo za nadaljnje delo.

Poročilo pripravila: Pavla Plesničar, KGZS zavod Nova Gorica

Foto: Natalija Gabršček, KZ Tolmin