V publikacijo s področja zakola in klavne kakovosti so vključene tudi analize v pogojih ekološke reje

V publikaciji so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2018. Predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved glede na kategorijo in pasmo, nekateri podatki so predstavljeni tudi primerjalno glede na leto in klavnico zakola. V nadaljevanju smo analizirali podatke križanj z različnimi mesnimi pasmami ter jih prikazali v primerjavi s čistimi mesnimi pasmami ali v primerjavi na mlečne in kombinirane pasme, ki se uporabljajo v Sloveniji. Predstavljamo tudi klavno kakovost goved, ki so bile vključene v kontrolo prireje mesa.

Kot posebno poglavje pa je tokrat namenjeno prireji mesa in klavni kakovosti goved vzrejenih v pogojih ekološke reje. Prikazana je osnovna analiza klavne kakovosti bikov ter analiza glede na hitrost rasti in velikost čred. Prikazujemo tudi primerjavo med ekološko in konvencionalno vzrejenimi biki.

Pripravila: Andreja Žabjek, univ.dipl.inž.zoot.