Testiranje merilnih naprav za merjenje količin mleka

V letu 2018 je bilo v okviru rednega letnega pregleda prejetih v pregled, popravilo in umerjanje 1000 merilcev količine mleka. Od tega jih je bilo 58 (5,8 %) izločenih zaradi poškodb ali netočnosti.

V redni letni pregled so zajeti vsi prenosni pretočni merilci mleka v lasti kontrolne službe. Za vzdrževanje, servisiranje in umerjanje stacionarnih merilcev v molziščih v lasti rejcev morajo poskrbeti rejci.

Število umerjanj merilcev količine mleka ločeno po območnih zavodih (obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018).

 Tip merilca MS PT CE KR LJ NG NM Skupaj
MKII 3 8 1 24 11 10 0 57
MKV 98 247 128 105 121 80 110 889
True -Test 21 3 28 1   1   54
Skupaj 122 258 157 130 132 91 110 1000