Register rejcev in register živali

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2018 registriranih 461.973 aktivnih govedi na 30.351 kmetijah. Število goved in kmetij, ki rede govedo je v letu 2018 padlo, število goved na kmetijo pa se je povečalo. Število krav (158.863 krav) in kmetij, ki rede krave (22.640 kmetij) se je zmanjšalo, število krav na kmetijo pa povečalo. Slednje v zadnjih 15 letih iz 4,7 na 7,0 krave na kmetijo.

Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo konec leta 2018 vključeno 3.369 kmetij z 79.156 kravami. To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (23,5) kot povprečna slovenska kmetija. Število kmetij v kontroli prireje mleka pada, povečuje pa se število krav na kmetijo. Število čred v kontroli prireje mleka se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2017 za 147 in število krav za 1.149. Kontrolo prireje mesa vršimo v rejah dojilj, vključeno je 28 kmetij in 641 dojilje, kar je 5 kmetij in 63 dojilj manj kot v letu 2017.

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo na dan 31.12.2018