Podnebno ogledalo 2019 – izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu

Sodelavci Kmetijskega inštituta so pripravili celovit pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Podatki o emisijah in ukrepih za zmanjševanje so predstavljeni v dveh zvezkih.

V sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050 (Climate Path 2050) so sodelavci Oddelka za živinorejo pripravili pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. V Zvezku 4je prikazano izvajanje Operativnega programa zmanjševanja ukrepov emisij toplogrednih plinov (OP TGP) na področju kmetijstva. Med ukrepi v središču so bile posebej obdelane emisije v govedoreji. Predstavljeni so gospodarski in družbeni pomen govedoreje, struktura in trendi emisij, možnosti za zmanjšanje emisij, obstoječi ukrepi za zmanjšanje emisij in njihovi učinki (Zvezek 8). V tem zvezku so prikazani tudi nekateri podatki, ki so bili pripravljeni v sklopu projekta Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka na kmetijskih gospodarstvih (V4-1816), ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za raziskovalno dejavnost. Skupaj z drugimi sektorji, ki prispevajo toplogredne pline, sta bila pripravljena tudi Poročilo za širšo javnost in povzetek za odločanje (Zvezek 0). Kazalci v zvezi z emisijami toplogrednih plinov so predstavljeni tudi na spletni strani ARSO (PO Kmetijstvo).