Pregled po:

 
Pokaži obdobje
Od
do
 
 
Spremljanje dnevnih kontrol prireje in sestave mleka

Zakaj je pomembno spremljati nihanja v sestavi mleka:

Rejcu in kmetijskemu svetovalcu je v primeru odkritja nenadnih sprememb v količini in sestavi mleka lahko v veliko pomoč podatek o gibanju tedenskih povprečji mlečnih kontrol na ravni države, zavoda ali pasme. V primeru, da se enaka gibanja pojavljajo tudi v ostalih čredah je vzrok nastale situacije izven črede.

Zakaj tedenska povprečja:

Podatki o tedenskih rezultatih kontrole prireje mleka omogočajo, lažjo detekcijo časa spremembe količine oziroma sestave mleka. Te nenadne spremembe se v primeru mesečnih povprečji lahko zabrišejo.

Prednost spremljanja tedenskega povprečja količine in sestave mleka glede na dnevno povprečje je v manjšem učinku posamezne reje na rezultat. V enem dnevu je bilo v letu 2008 v povprečju kontroliranih 2272 krav na 157 lokacijah, v enem tednu pa 15.562 na 1065 lokacijah. Manjši vpliv reje v tedenskem povprečju omogoči, lažjo detekcijo vzrokov, ki so vodili v probleme pri molznicah.

Nekateri vzroki, ki povzročajo spremembe v sestavi mleka

V poletnih mesecih krave zaužijejo manjše količine krme. Ker se pri prebavljanju voluminozne krme sprosti več energije v obliki toplote, kot pri prebavljanju močne krme krave najprej zmanjšajo zauživanje strukturnega dela obroka (seno, silaža). Posledično se zmanjša vsebnost maščob v mleku ter poveča verjetnost obolenja parkljev. Hitro rastoča spomladanska paša zaradi visoke vsebnosti topnih ogljikovih hidratov prav tako zmanjšuje vsebnost maščob v mleku. Negativne učinke spomladanske paše na znižanje vsebnosti mlečne masti lahko omilimo z dodajanjem pufrov ali s pokladanjem sena. Vsebnost mlečne masti lahko povečamo tudi tako, da:
 
1. Krmimo najprej seno in potem koncentrate
2. Povečamo število krmljenj
3. Omogočimo stalen dostop živali do kvalitetnega sena primerne strukture

Vsebnost beljakovin je podvržena tako genetskim kot okoljskim dejavnikom. Značilno je, da se vsebnost mlečnih beljakovin razlikuje glede na starost živali, količino prirejenega mleka, stadij laktacije in pasmo. Razlike med pasmami v vsebnosti beljakovin so nekoliko manjše kot pri vsebnosti maščob. Delež beljakovin v mleku lahko spreminjamo z različnimi ukrepi, med katerimi nekateri učinkujejo na kratek in drugi na dolgi rok. Eden od pomembnejših dolgoročnih ukrepov je primerna kondicija krav ob telitvi (ne predebele in ne presuhe). Le take krave bodo lahko kmalu po telitvi zaužile velike količine krme. Pretirano hujšanje takoj po telitvi bo vodilo v nizko vsebnost beljakovin v mleku, slabšo plodnost in druge zdravstvene težave. Kot kratkoročni ukrep je ugodno, da zvišamo delež neprebavljivih beljakovin v vampu.

Več o krmljenju krav molznic si lahko preberete v: Priročniku za vodenje prehrane krav molznic ob pomoči rezultatov mlečne kontrole

Komu lahko še koristi spremljanje tedenskih im mesečnih nihanj v sestavi in količini mleka:

Analize vsebnosti mlečne masti, beljakovin in laktoze opravljajo za to akreditirani laboratoriji. V večini primerov laboratoriji pokrivajo območje enega ali dveh kmetijsko gozdarskih zavodov. S primerjavo rezultatov med zavodi je tako omogočeno dolgoročno spremljanje nihanja sestave mleka in detekcija morebitnih problemov pri analizah vzorcev mleka iz kontrole prireje mleka.

Pri načrtovanju nove reje krav molznic ali spremembi pasme je koristen podatek o pričakovanih proizvodnih rezultatih posamezne pasme. Vendar pa je potrebno upoštevati, da višja količina dnevno prirejenega mleka zahteva tudi večje prehranske potrebe. Odločitev za izbiro pasme, ki priredi višjo količino mleka naj bo tako sprejeta ob dejstvu, da smo sposobni zagotoviti ustrezne razmere za rejo bolj zahtevne pasme krav molznic.

Vodnik in pomoč pri spremljanju podatkov:

Omogočeno je spremljanje tedenskih in mesečnih povprečji dnevnih kontrol prireje mleka po pasmah, na ravni Slovenije ali na ravni zavodov.

Ob kliku na polje: povprečja mlečnih kontrol se vam pojavijo štiri možnosti:

1. Tedenska povprečja dnevnih kontrol v Sloveniji
2. Tedenska povprečja dnevnih kontrol po zavodih
3. Tedenska povprečja dnevnih kontrol po pasmah
4. Mesečna povprečja dnevnih kontrol v Sloveniji

Izberete eno od možnosti in kliknite dalje.

Na desni strani grafa so vam na voljo štiri možnosti.

1. Mleko
2. Maščobe
3. Beljakovine
4. Laktoza

Pri tedenskih povprečjih dnevnih kontrol v Sloveniji in mesečnih povprečji dnevnih kontrol v Sloveniji je zadnja možnost zamenjana z možnostjo prikaza vsebnosti maščob in beljakovin na enem grafu.

S klikom na izbrani parameter se vam na grafu izriše krivulja gibanja izbrane lastnosti v obdobju zadnjih dveh let.

Obdobje prikaza lahko spremenite v polju Prikaži obdobje. V polje Od določite spodnjo mejo in v polju Do zgornjo mejo prikaza podatkov. Datum naj bo zapisan v takšni obliki:

DD.MM.LLLL

DD – dan
MM – mesec
LLLL – leto

Izbirate lahko med datumi od 01.01.2004 do danes. V primeru, da niste izbrali datum iz tega obdobja se vam graf ne izriše.

Če želite, predstavljene podatke na grafu pridobiti tudi v tabelarični obliki, kliknite na gumb tabela in pod grafom se vam bodo izpisali vsi podatki prikazani v grafični obliki.