CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Govedoreja in okolje CPZ Govedo Izpusti toplogrednih plinov (TGP) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
  IZPUSTI TOPLOGREDNIH PLINOV (TGP)
Izpusti TGP na kmetiji
Izpusti toplogrednih plinov (TGP)    
Izpusti toplogrednih plinov v govedoreji

Toplogredni plini v govedoreji

Pri reji goved se sprostijo precejšne količine toplogrednih plinov. Zaradi mikrobne prebave v vampu nastane tam precej metana. Metan nastaja tudi v debelem črevesu goved, precej pa se ga sprosti tudi  skladiščenjem živinskih gnojil. Pri reji goved se sprosti tudi veliko didušikovega oksida. Ta nastaja pri presnavljanju s sečem in z blatom izločenih dušikovih spojin. Sprošča se iz gnojišč in gnojničnih jam, pa tudi na kmetijskih zemljiščih zaradi gnojenja z živinskimi gnojili. več…

Prispevek govedoreje k skupnim izpustom toplogrednih plinov je v Sloveniji precej manjši kot v svetovnem merilu

Ocenjujejo, da v svetovnem merilu živinoreja prispeva 18 % izpustov toplogrednih plinov, večji del tega pripisujejo govedoreji. V Sloveniji je prispevek govedoreje k izpustom toplogrednih plinov bistveno manjši. Vključno  s posrednimi izpusti in izpusti zaradi gnojenja z živinskimi gnojili,  prispeva govedoreja  6,1 % vseh toplogrednih plinov. Po uradnih evidencah, ki posrednih izpustov in izpustov zaradi gnojenja ne beležijo v okviru govedoreje, je ta delež še nekoliko manjši. Delež celotnega kmetijstva pri izpustih toplogrednih plinov je v Sloveniji 9,9 %. več …

Govedoreja je pri zmanjševanju izpustov med najuspešnejšimi sektorji

V slovenski govedoreji so se od leta 1986 do leta 2006 izpusti toplogrednih plinov zmanjšali za 14,8 %. S tem so govedorejci že izpolnili obveznosti do Kjotskega sporazuma. več …

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je predvsem posledica izboljšanja učinkovitosti reje

Pri kravah z veliko mlečnostjo in pri hitro rastočih pitancih so izpusti toplogrednih plinov na enoto mleka ali mesa precej manjši kot pri kravah z majhno mlečnostjo in pri počasi rastočih pitancih. V Sloveniji smo od leta 1986 do leta 2006 izpuste toplogrednih plinov na enoto prirejenega mleka zmanjšali za 14 %. Rejci krav v kontroli prireje mleka so bili pri tem še uspešnejši, saj so v enakem obdobju izpuste zmanjšali za 30 %. več …

Na tej spletni strani si lahko ogledate, kako uspešni ste pri zmanjševanju toplogrednih plinov na vaši kmetiji

Na tej spletni strani najdete ocene o izpustih toplogrednih plinov na enoto prirejenega mleka in mesa na vaši kmetiji. Zaradi razlik v toplogrednem učinku različnih plinov so podatki preračunani v ekvivalente ogljikovega dioksida. Ocena vključuje tako izpuste iz hlevov in gnojišč, kot tudi izpuste na paši, izpuste zaradi gnojenja z živinskimi gnojili in posredne izpuste. Ocene emisij pri prireji mleka ne vključujejo toplogrednih plinov, ki nastanejo pri vzreji telic za remont črede.
Pri primerjavi teh podatkov s podatki iz drugih virov moramo biti pozorni, saj živinoreji pogosto pripisujemo le izpuste iz hlevov in gnojišč. Izpusti, ki so prikazani na tej strani vključujejo tudi posredne izpuste in izpuste zraradi gnojenja z živinskimi gnojili. Zaradi tega so vrednosti za izpuste toplogrednih plinov na enoto prirejenega mleka in mesa za približno 20 % večji, kot če teh izpustov ne bi upoštevali. več …


Možnosti za nadaljnje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov

Možnosti za nadaljnje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov so predvsem v učinkovitejši rabi energije krme in v izboljšanju učinkovitosti kroženja dušika na kmetiji. Zmanjšanje fizičnega obsega prireje ne prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, saj le ti nastajajo tudi pri prireji mleka in mesa iz uvoza. več …

O možnostih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov lahko preberete tudi v Svetovalnem kodeksu dobre kmetijske prakse  in v Kodeksu ravnanja za preprečevanje vplivov med kmetijstvom in podnebnimi spremembami.


Zakaj izvajati ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov?

Osnovni namen ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je blaženje podnebnih sprememb. Pogostejše suše in nenavadni vremenski pojavi bodo od vseh gospodarskih panog verjetno najbolj prizadele prav kmetijstvo in zaradi tega bi moralo biti kmetijstvo pri zmanjševanju izpustov vzor drugim sektorjem.

Kakšni so stroški izvajanja ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov?
Ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na splošno prispevajo k večji konkurenčnosti, saj pomenijo manjši izpusti metana in didušikovega oksida prihranek energije in dušika. Pri današnjih cenah krmil in mineralnih gnojil je zagotavljanje dobrega izkoriščanja energije krme in  učinkovitega kroženja dušika na kmetiji ključnega pomena za uspešno gospodarjenje. več …