Organizacije v govedoreji obrazložitev kratic

Priznane rejske organizacije:

 • ZDRGLPS – Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
 • DRGČPS – Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji
 • ZRGRPS – Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije
 • PRO CIKA – Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
 • DRGZMS – Društvo rejcev govedi za meso v Sloveniji

Izvajalci javne službe:

 • za območje celotne Slovenije:
  • KIS – Kmetijski inštitut Slovenije
  • KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • UL – Univerza v Ljubljani:
   • BF Biotehniška fakulteta
   • VF Veterinarska fakulteta
  • FKBV Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • na območni ravni Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ):
  • KGZ CE – KGZ – Celje
  • KGZ KR – KGZ – Kranj
  • KGZ LJ – KGZ – Ljubljana
  • KGZ MS – KGZ – Murska Sobota
  • KGZ NG – KGZ – Nova Gorica
  • KGZ MN KGZ – Novo mesto
  • KGZ PT – KGZ – Ptuj
 • osemenjevalni centri (OC):
  • OC PT – OC Ptuj in
  • OC MS – OC Murska Sobota za lisasto pasmo
  • OC PR – OC Preska za črno-belo, rjavo, cikasto in mesne pasme
 • vzrejališča mladih bikov:
  • KGZ MS  za lisasto pasmo
  • KGZ NG za črno-belo, rjavo, cikasto, limuzin in šarole pasmo
  • PRC Logatec – UL BF, Pedagoško raziskovalni center za živinorejo Logatec  za pasmi limuzin in šarole
  • TP Brdnik – Testna postaja Brdnik za pasmo limuzin
 • testne postaje:
  • ŽIPO – Živinoreja, poljedelstvo Lenart
  • PRC Logatec – Pedagoško raziskovalni center (pri UL BF)