Nadkontrola ni sama sebi namen

Nadkontrole prireje mleka izvajamo iz dveh razlogov:

  • preverjanje delovanja korekcijskih faktorjev ter
  • ocene izvedene osnovne kontrole, ki je odvisna tako od rejcev kot tudi dela kontrolorjev in drugih dejavnikov.

Za zagotavljanje korektnosti opravljanja kontrole mlečnosti imamo dve stopnji nadzora. Prva stopnja je interni nadzor priznane organizacije nad opravljenim delom kontrolorjev, ki ga opravlja vodja kontrolorjev. Druga stopnja je nadkontrola, ki je tudi po priporočilih ICAR obvezni sestavni del kontrole prireje.

Nadkontrola se opravi po modificirani metodi A4. Nadkontrola mora biti opravljena pri dveh zaporednih molžah s pričetkom 12 ali 36 ur po redni kontroli. Kontrolor in rejec o nadkontroli nista obveščena vnaprej. Zaželeno je, da se letno pri metodi AT4 nadkontrola opravi pri 10 % kmetij v kontroli prireje mleka. Podrobnejša pravila so objavljena v dokumentu: Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu.

Število nadkontrol (molž) se je v letu 2018 glede na leto 2017 povečalo za 1%. Število lokacij na katerih so bile izvedene nadkontrole se je zmanjšalo za 17%. Delež nadkontrol od vseh kontrol v prireji mleka je v letu 2018 znašal 0,8 %.

Preglednica: Število nadkontrol v (koledarskih) letih 2017 in 2018 po zavodih

ZavodŠtevilo nadkontrol (lokacije)Število nadkontrol (molže)
2017201820172018
MS2727328337
PT939819352000
CE5824893451
KR393510691057
LJ464010321387
GO99175191
NM3723783836
Skupaj30925662156259

Primerjalno med leti 2017 in 2018 se je število nadkontrol prepolovilo v zavodu CE. V zavodu LJ se je število nadkontrol v letu 2018 glede na leto 2017 povečalo za skoraj tretjino. Pri ostalih zavodih ni prišlo do večjih razlik. V skupnem številu kontrol prireje mleka so nadkontrole predstavljale 1,1% pri zavodu PT, 1% pri zavodu LJ, 0,9% pri zavodih KR in NM, 0,5% pri zavodih MS in GO in 0,3% pri zavodu CE.

V okviru nadzora izvedbe kontrole prireje mleka smo izdali 20 opozoril, kjer smo vodje selekcijskih služb pozvali k podrobnem pregledu opravljene kontrole in pripadajoče nadkontrole prireje mleka. V enem primeru smo rezultate redne kontrole prireje mleka zamenjali z rezultati iz nadkontrole prireje mleka. V ostalih primerih končne odločitve nismo sprejeli. Povprečna razlika (standardni odklon) med meritvami kontrole in nadkontrole opravljenimi letu 2018 je bila 0,13 kg (3,14 kg) za količino mleka, -0,01 % (0,6 %) za vsebnost maščob in 0,00 % (0,16 %) za vsebnost beljakovin. Rezultati kažejo, da so kontrole prireje mleka v povprečju nepristrane, vendar je točnost kontrole lahko problematična zaradi slabše ponovljivosti meritev.

Kontaktne osebe: dr. Janez Jenko, Marija Sadar, Tomaž Perpar