Kazalniki zdravja vimena v čredi

prikazujejo trenutno stanje z več zornih kotov. Cilj vsakega rejca je, da ima v čredi čim več molznic z majhnim številom somatskih celic (SC), ki naj bi praviloma odražale krave z zdravo mlečno žlezo. Posamezni kazalniki nam kažejo uspešnost obvladovanja zdravja vimen molznic, rezultati pa se sproti primerjajo z zadanimi ciljnimi vrednostmi in 25 % najboljših kmetij. Več…

Slika: Do kazalnikov dostopamo v aplikaciji Govedo / Prireja mleka / Somatske celice