Harmonizacija evropskih ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti rjave pasme v Franciji

Ekipa treh mladih ocenjevalcev iz KGZS Zavodov Celje in Nove Gorice ter KIS se je med 7. in 9. 11. udeležila mednarodnega usklajevanja ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti v Châtillon sur Seine, Franciji.

Borut Črnigoj na levi, Dominik Pečovnik sredina ter Urban Vodopivc na desni

V okviru Evropske Brown Swiss Federacije in BGS je bilo med 7. in 9. novembrom 2022 v Franciji organizirano mednarodno usklajevanje ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti rjave pasme. Dogodka se je udeležilo 25 ocenjevalcev iz Avstrije, Anglije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije, Švice in Španije. Slovensko ekipo so zastopali Dominik Pečovnik (KGZS – Zavod Celje), Borut Črnigoj (KGZS – Zavod Nova Gorica) in Urban Vodopivc (KIS). Usklajevanje je potekalo v treh delih. Prvi del je bil namenjen predstavitvam novosti s področja reje rjave pasme, povzetkom aktualnih statistik ter trendom in smeri izražanja linearnih lastnosti v populaciji. Obravnavali so spremembe optimalnih vrednosti pri določenih lastnostih, deleže posameznih lastnosti pri izračunu plemenskih vrednosti ter vključitev in opustitev posameznih lastnosti v selekcijo.

V drugem delu so udeleženci po skupinah ocenjevali prvesnice in krave. Pod vodstvom glavnega ocenjevalca in sodnika Stefana Hodla iz Švice so primerjali in usklajevali podeljene ocene.

Ocenjevanje linearnih lastnosti zunanjosti

V tretjem delu so se udeleženci postavili v vlogo sodnika na razstavi. Živali so najprej rangirali od prve do zadnje uvrščene in jih nato predstavili ter primerjali med seboj.

Strokovna razprava prvega dela mednarodnega usklajevanja

V prvem delu so bili predstavljeni postopki izračuna skupnega selekcijskega indeksa (SSI) in predlogi sprememb v ocenjevanju ter spremembe uteži posameznih lastnosti v SSI. Morebitne napake na živalih imajo pri izračunu veliko težo (na primer kratka spodnja čeljust, čas dneva, starost živali, čas po molži). Končno oceno lahko ocenjevalec tudi spremeni v plus ali minus za tri točke. Z aprilom 2023 bosta zaradi nizke pojavnosti v populaciji (0,2 %) iz skupnega nabora lastnosti izključeni napaki otečenost skočnega sklepa in ozek razmak med seski.

Izpostavljen je bil tudi trend višanja višine križa v populacijah rjave pasme po državah in z njim povezan negativen učinek na dolgoživost in zdravje nog. Višina križa je negativno korelirana s skupno oceno vimena in dolgoživostjo. Na dolgoživost pa prav tako negativno vpliva kot skočnega sklepa, ki je ravno tako negativno koreliran z višino križa. Optimalna višina križa znaša 141-142 cm, medtem ko nemško povprečje znaša 147 cm, avstrijsko 145 cm, slovensko pa 144 cm. V izogib nadaljevanju večanja okvirja živali so za višino križa prestavili optimum na 100 (97-103) točk. Z aprilom 2023 se bo optimum prestavilo tudi pri 11 drugih lastnostih, pri 13 lastnostih pa bo prvič opredeljen. Za vsako lastnost se določi optimalno – želeno vrednost skladno z rejskim ciljem.

Analiza sklopa lastnosti nog kaže, da ima vse več živali strmo stojo prednjih ali zadnjih nog, narašča tudi odstotek kravje in spetne stoje ter posledično odstotek živali z neelastično lokomotoriko. Skupni odstotek živali z najpogostejšimi napakami nog znaša kar 18 %, zato se bo v nabor ocenjevanih lastnosti vključilo tudi oceno gibanja (lokomotorike).

Sistem ocenjevanja in izračuna SSI in selekcijskih indeksov posamičnih sklopov je usmerjen v dolgoživost živali. Lastnosti, ki vplivajo na dobro dolgoživost, imajo v selekcijskih indeksih višjo težo.

Poročilo in fotografije: Urban Vodopivc, KIS